Učenje Grigorija Grabovoja o Bogu. Interakcija između Svesti i uređaja za razvoj koncentracija za obezbeđivanje večnog života
Autorski vebinar, koji je održao Grigorij Grabovoj 28. oktobra 2016. godine
ODLOMAK
I stvarajući, eto po takvom principu uređaj za razvoj koncentracija PRK-1U, gde su sjedinjeni određeni događajni optički nivoi i budućih događaja za obezbeđivanje večnog života, ja sam razmatrao unutar uređaja određenu optičku tačku, koja upravo funkcioniše na planu interakcije sa spoljašnjim svetom ne u obliku, na primer, nekakvog signalnog, usmerenog, talasnog u nekakvom, pa, smislu optičkom, možda, čak dejstva, već dejstva, koje pre svega reguliše na nivou jednakosti objekata informacije sliku sveta u strukturi obezbeđivanja večnog života sveta i, prirodno, svega živoga.

I tada se dobija, da zapravo sam uređaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U, on nije upravo faktor koji utiče na Svest, već naprotiv, on postoji u strukturi sveta kao objekt koji realizuje za sve živo večni život. Zato se interakcija Svesti, u suštini, odvija na takav način da mi možemo videti sliku sveta, koji se razvija u strukturu uređaja. I pri tome Svest, kao da, pregledajući uređaj iznutra, dobijajući informaciju ili iz njegovog dejstva u spoljašnju sredinu, putem primanja informacije se jednostavno razvija usled određenog iskustva, koje se stiče, i prirodno, u svim slučajevima, kada primamo znanja od nekakve vizuelne informacije ili od zvučne itd.

U datom slučaju, prosto razmatranje tog procesa se odvija u velikoj meri usled upravljajućeg jasnoviđenja, upravljajućeg prognoziranja, usled viđenja Duše, Duha i, u principu, usled kombinacije određenih analitičkih elemenata ličnosti, gde se odvija upravo taj svojevrsni izbor rešenja, gde se zalaže upravo zadatak optimizovanja. Zato, s tačke gledišta obezbeđivanja večnog života, treba rešavati uvek sistemski zadatak – takav, da interakcija sa bilo kojim objektom realnosti spoljašnjeg sveta ili unutrašnjeg sveta, ili čak unutrašnje strukture, na primer: Svesti, Duha, Duše, fizičke materije čoveka i uopšteno bilo kog živog bića – te interakcije se moraju odvijati, obezbeđujući u svakoj tački večni život.

Na primer, Bog, stvarajući svet, pririodno, odredio je takve oblasti gde ti elementi postoje. I evo dostizanje tih elemenata zajedničkim delovanjem Svesti, a takođe i delovanjem takvim, da putem, pa, nekog pregleda dejstva uređaja, dobijanje putem Svesti tih znanja, vi dobijate razvoj usled, upravo, znanja. Na takav način, kao takav – upravo neki uticaj, prirodno, se ne dešava, zato što se može naučiti, razmatrajući nekakav objekt informacije i primajući na nivou slobodne volje nekakvu informaciju, koja je upravo usmerena, u datom slučaju, na obezbeđivanje večnog života.