A PRK-1U eszközzel való munka elve. Az eszközök hatásmechanizmusa

E módszer keretein belül, ahol az ember generálja a biojelet, ahogy az a szabványban le van írva, és az optikai rendszerekre irányítja azt, az optikai rendszerek pedig felerősítik a jelet.

"Az információtovábbítás rendszere" szabadalmának megfelelően a rendszer úgy működik, hogy a jel gyakorlatilag egy pillanat alatt továbbításra kerül, és hatásbővülés keletkezik, vagyis a második hatás gyakorlatilag az elsővel együtt jelentkezik. Ennek köszönhetően az irányítás energetikájának létrejön egy igen erős szintje, ami egyébként pont megfelel egy magas energiaszintű kvantumugrás fogalmának, aminek köszönhetően az emberi gondolat termékenyebbé válik, felgyorsul a gondolkodás, tehát a létező gyakorlat szerint fejlődik az emberek irányítói tisztánlátása.

Az irányítói tisztánlátás annyiban más, hogy ebben az esetben az ember nem csak látja nagy távolságról, ami szabad szemmel egyébként nem látható, hanem ezzel egyidejűleg az akaraterejével - az örök élet, az örök fejlődés szempontjából - áthelyezi azokat egy jobb irányba.

Az irányítói előrejelzés analogikusan fejlődik, vagyis az eljövendő idő részére. Azon események alapján, amelyeket az ember a szellemi szférában is, és fizikai szinten is megold, jelentős javulások lépnek fel, beleértve azokat is, amelyek az ember szervezetét illetik.
A PRK-1U örök élet koncentrációinak fejlesztésére szolgáló eszközt két szabványomnak megfelelően alkottam meg. Az első szabvány - "A katasztrófák megelőzésének módja és eszköz ennek megvalósítására" és a másik szabvány - "Az információtovábbítás rendszere".
A szabadalom lényege abban rejlik, hogy a gondolatot egy gyenge fényjelként fogjuk fel, olyan fényjelként, amelyet egy kristály továbbít. Ebben az esetben ez a gondolati jel a külső lencsére kerül, és "Az információtovábbítás rendszere" szabadalomnak megfelelően továbbítódik a belső optikai blokkra. Ez a belső blokk a PRK-1U készülék "Katasztrófák megelőzése és eszköz ennek megvalósítására" szabadalmának megfelelően épül fel. Az a jel, amely a gondolatból keletkezik a fény optikai továbbításának köszönhetően kerül feldolgozásra, azután a mikroelektronikai összetevőknek köszönhetően hozzáadódik az elektromos, a mágneses, vagyis az elektromágneses mező. A továbbiakban felhasználjuk a fizikában meglévő dualitás elvét, miszerint bármely anyagra tekinthetünk úgy is, mint egy hullámra, és úgy is, mint részecskére.
Amikor elvégeztem az optikai blokk hangolását, közvetlenül az elektromágneses mezővel kombinálva, természetesen hozzáadtam a saját képességeim által végrehajtható irányítói tisztánlátás lehetőségét.

Nos, tulajdonképpen maga az eszköz, amely fejleszti az irányítói tisztánlátást, az irányítói tisztánlátással kapcsolatban lehetővé teszi az örök élet koncentrációját, majd az irányítói előrejelzéssel kapcsolatban teszi lehetővé az örök élet koncentrációját, és ugyanezt a koncentrációt bármely eseménnyel kapcsolatosan. Ezzel egyidejűleg van az eszköznek egy második, a koncentrációval, az örök élet koncentrációjának fejlesztésével, a fiatalítással összefüggő funkciója
Éppen ezért az elnevezés - a koncentrációfejlesztés eszközét úgy is hívják, hogy "PRK-1U koncentrációfejlesztési eszköz". A "U" megjelölés azt jelenti, hogy az alkalmazás spektruma univerzális, ugyanakkor van több olyan külön berendezés, amely az orvostudományt, a technikát és más egyebet érint.

Miért is hívjuk a koncentráció eszközének, ahol a koncentráció az örök életre vonatkozik? Azért, mert az eszköz kiválasztja a frekvencia azon spektrumát, amely a makroanyag rezgési jellemzőinek felel meg, vagyis az örökkévalóság struktúrájának. Tehát az eszköz lényegében kiemeli az örökkévalóság mező-jellemzőit.
Ennek köszönhetően - a dualitás elvének köszönhetően - az ember anyagi szerkezete rezgési jellemzőinek átfedése, amely mintegy koherens módon történik, rárakódik erre a rezgésre. Ennek eredménye egy olyan hatás, amelyet mindenki, aki a tesztelést végzi, érez.
Ez az, ahol a világ teljes struktúrája egy bizonyos formában kiemelkedik, amely forma az irányítói tisztánlátás segítségével láthatóvá válik. Ebből a formából ered az örökkévalóság fénykibocsátása. Mezőforma, a formát rezgéssé alakítom. Vagyis a forma, bármilyen forma valamilyen fényt sugároz. Ennek megfelelően, ha a világ minden információját formává alakítjuk, akkor annak a képnek térfogata lesz, és fényt sugároz. Magát a formát az irányítói tisztánlátás segítségével emelem ki.

Ezzel egyidejűleg létezik egy forma, amely az emberi sejtnek felel meg. Ennek megfelelően ez a forma a sugárzás egy bizonyos, úgynevezett szögegyütthatóját is kiemeli. Ennek a szögegyütthatónak köszönhetően pontosan kiszámítható, milyen és mennyi fény emelkedik ki egy konkrét geometriai alakzat által, és ebből mennyi fény kerül egy másik geometriai alakzatra. Ilyen módon abban a struktúrában, amely tulajdonképpen az örökkévalóságnak és az emberi szervezet egyes sejtjeinek a megfelelője kiszámítható a sejt és az egész világ teljes formája közötti sugárzások mennyisége. Aztán már elég egyszerűen megoldható a fordított matematikai feladat is, vagyis, hogy milyennek kell lennie a sejtből kiinduló sugárzásnak ahhoz, hogy a sejt örökkévaló legyen. Az eszköz pedig optikai és elektromágneses hatás útján megnöveli ennek intenzitását.
Mostanra (*a 2016-os évről van szó), hose who had the test, tehát azok között, akik teszteltek, már nagyjából százan elvégezték a kísérleteket, és kivétel nélkül mindannyian azonnal, az első alkalomtól kezdve éppen azt érezték, hogy inkább elektromágnese mezőnek kell nevezni. Keletkeznek olyan jellemzők, amelyek az örök életnek felelnek meg, amelyek a hosszan tartó életnek felelnek meg. Olyan jellemzők, mint a testsúlycsökkenés érzete, vagy mondjuk, mint a levitáció, a kisebb test, a könnyedség érzete.

Aztán sokan, ha van valamilyen egészséggel kapcsolatos problémájuk, lokálisan érzik a hő beáramlását bizonyos helyekre, melegséget éreznek. A fizikai törvények szintjén, kvantummechanikai szinten végbemegy az anyag struktúrájának megerősödése az örökkévalóság irányába.

Az anyag az örökkévalóság irányában erősödik. Ennek megfelelően megváltoznak azok a jellemzők is, amelyek az anyag sajátjai. Például a plaszticitás szerkezete, az anyag rugalmasságának struktúrája stabilabbá válik, ha laboratóriumi körülmények között végeznek vizsgálatot az anyagon.
Tehát ilyen módon, amikor bekapcsol az eszköz, az emberek elkezdik érzékelni az örökkévalóság struktúráját, vagyis egy bizonyos struktúrát, a fény egy meghatározott struktúráját, amelyet kiemelhetünk, körülírhatjuk az elektromágneses mező jellemzőivel, és anyagi jellemzőkkel. Vagyis felhasználhatjuk részecske korpuszkuláris modellként, és hullámmodellként is. Lehet mező is, és lehet részecske is.
Látható továbbá, ahogy a gondolat kisugárzás a szervezet struktúrájába kerül, a szervezet anyagi szerkezetébe. Figyelembe véve, hogy ennek megfelelően, a gondolatnak köszönhetően, amely maga is fény természetű, befolyásolhatjuk a szervezet anyagát, ha mikroszinten hullámként kezeljük azt, akkor az következik, hogy a gondolkodásnak köszönhetően normalizálhatjuk a szervezetet, és nem csak a szervezetet, hanem a külvilág objektumait is. Lényegében tehát ez a szerkezet (eszköz) egyszerűen csak fejleszti ezt a képességünket.
Egy ilyen eszköz bekapcsolásakor láthatóvá válik a gondolat kisugárzás intenzitásának megnövekedése.
Ám, amikor az ember ilyenfajta képessége már fejlett, nem lesz szükségünk az eszközre. Az eszközök jellemzőinek leírásában benne van, hogy az irányítói előrejelzéssel kapcsolatos munka alatt a következő célt kell kitűznünk: olyan mértékben tanuljunk meg önállóan dolgozni, hogy már ne kelljen használnunk az eszközt.

Ennek megfelelően az ilyen típusú eszközosztály képes megoldani egy olyan feladatot, hogy a jövő kibernizációjának körülményei között, amikor sok a kibernetikai rendszer, hogy az ember a végtelen fejlődésben ne függjön az eszközrendszerektől.
Ennek megfelelően az eszköz feladata, hogy létrehozzon egy olyan, ezen eszközosztállyal kapcsolatos irányzatot az eszközgyártásban, amikor az eszköz már nem veszélyes, mert a Tudat által irányítható. Ennek az eszközosztálynak ez az egyik rendszerfeladata. A logika alapján teljesen világosan látható, hogy ha az eszköz fölött a tudat gyakorol ellenőrzést, akkor az eszköz a lehető legbiztonságosabb.
Az emberiség biztonságos örök fejlődésének rendszere, általában véve az élő szervezetek rendszere.
Az eszköz beállítása érdekében "tehát megvizsgálom a kölcsönhatást, először is ez az örök élet szintje, amely már az ember születésekor is létezik. Megvizsgálom tehát, hogy milyen fejlődés meg végbe a továbbiakban, amikor már egy ideje mi is önállóan dolgozunk. Azt látjuk, hogy ez a szint - az örök élet meghatározott szférája, amely az ember születésekor már megvan, a szegmenseinek függvényében ez a szféra valamilyen módon tehát a test különböző részein különbözőképpen nyilvánul meg. Vagyis, például a szféra az ágyéki gerinc köré összpontosul. A továbbiakban a szféra fénye áthalad a testen, és az örök életnek azt az anyagát, amit az eszköz generál, mértanilag összekötöm azzal, ami, tehát, az ember elsődleges szintű születésétől ered - ami Istentől származik, ahogy Isten megteremtette. Továbbá, tehát, amikor ezek fények összekapcsolódnak, egybeesnek, akkor azt látjuk, hogy az embertől és az eszköztől származó örökkévalóság fényeinek összekapcsolódási terve egy speciális feladat, amelynek megoldásához irányítói tisztánlátásra van szükség azért, hogy egy ilyenfajta összekapcsolódást gyorsan és pontosan lebonyolítsunk."