InformaCIJA O BESPLATNOM TESTIRANJU UREĐAJA PRK-1U

Sublicense agreements for the Education Program with using the PRK-1U device

Ovo besplatno testiranje uređaja mogu da sprovedu svi zainteresovani kako bi doneli odluku o zaključivanju ugovora o podlicenci za korišćenje Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja sa korišćenjem uređaja PRK-1U. I takođe kako bi doneti odluku o intenzivnoj obuci po Programu Obuke sa korišćenjem sistema od 22 uređaja PRK-1U.

Razvoj koncentracija večnog života uz pomoć uređaja PRK-1U spada u tehnologije za obezbeđivanje večnog života za sve.
Svima se predlaže nova mogućnost da sprovedu besplatno testiranje uređaja za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U u toku dva dana putem interneta.
Ime i prezime
Datum rođenja
Email
Naziv pravnog lica ili infromaciju o individualnom preduzetniku sa kojim planirate da posle dobijenih dobrih rezultata testiranja zaključite ugovor o poslicenci ili ugovor o pod-podllicenci po Programu Obuke sa PRK-1U i koji ima prava da zaključuje ugovore o poslicenci ili ugovore o pod-podllicenci po Programu Obuke sa PRK-1U
Datum početka testiranja koji može da bude minimum za tri dana i maksimum do pet dana od dana slanja izjave.
U izjavi je potrebno da saopštite sledeće:
Za sprovođenje besplatnog dvodnevnog testiranja uređaja potrebno je da pošaljete prijavu za testiranje na sledeću elektronsku poštu: prk1u.test2@gmail.com
Instrukcija za testiranje uređaja PRK-1U
Testiranje PRK-1U može da se sprovodi u bilo koje vreme u toku dva dana od dana kada na Vaš email dobijete dostup za sajt sa emitovanjem uređaja PRK-1U.
Nakon dvodnevnog korišćenja uređaja PRK-1U Vi možete odmah da zaključite ugovor o podlicenci (pod-podlicenci) na korišćenje Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja sa PRK-1U. Ili ukoliko je potrebno, možete da zatražite od Poverenika da sprovede sa Vama 90-minutno testiranje testiranje, koji košta 100 evra.

Prilikom zaključivanja ugovora o podlicenci (pod-podlicenci) na korišćenje PO sa PRK-1U potrebno je da pošaljete protokol testiranja sa dobrim rezultatima na email prk1u.test2@gmail.com
Ugovor o podlicenci
Možete da počnete da testirate uređaj na sledeći način: Pravite kružne pokrete pogledom koncentrišući se od sočiva manjeg prečnika suprotno od kretanja kazaljki na satu prema sočivima većeg prečnika.
Potrebno je pred koncentracijom ili u toku koncentracije da se usredsredite na cilju radi koga sprovodite koncentraciju.

Potrebno je da obratite pažnju na osećaje koje proizilaze prilikom koncentracije, uključujući osećaje u telu, i informacije o načinima za postizanje cilja. Preporučuje se da nakon ili za vreme koncentracije zapisujete osećaje u telu i informacije o načinima za dostizanje cilja, koje se zatim mogu koristiti i razvijati sledećim koncentracijama dok se cilj ne dostigne. Metode se mogu podeliti na radnje koje je potrebno preduzeti za dostizanje cilja putem primene metoda upravljanja događajima iz Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja. I na neke fizičke radnje koje je potrebno preduzeti za dostizanje cilja.
Početak koncentracija
Šematski prikaz koncentracije na uređaju PRK-1U
Preporuke za sprovođenje testiranja uređaja PRK-1U
Za vreme testiranja uređaja za razvoj koncentracija PRK-1U preporučuje se koncentrisati se na sledeći način:
Produžetak koncentracija
1
2
3
4
Upravljanje 1: Razvoj koncentracija večnog života za bilo koji događaj
Preporuke:
Prvo se treba koncentrisati na lokalnom delu materije svog organizma, npr. za normiranje. Zatim se može takva koncentracija proizvesti za druge delove. Dalje se može koncentrisati na bilo kom događaju.
Upravljanje 2: Razvoj koncentracija večnog života za upravljajuće jasnoviđenje
Preporuke:
U početku je potrebno primeniti upravljajuće jasnoviđenje pregledavši u sadašnjem vremenu prostoriju iz koje ste izašli ili u kojoj ste se nalazili nekoliko sati ranije. Zatim je moguće primeniti upravljajuće jasnoviđenje u odnosu na bilo koji događaj, poželjno je staviti cilj upravljanja koji vam je zaista potreban u realizaciji.

Za vreme pregledanja događaja prilikom primene koncentracije upravljačkog jasnoviđenja može se istovremeno korigovati događaj, ako je potrebno. Jer se upravljajuće jasnoviđenje razlikuje od običnog jasnoviđenja time što se prilikom primene upravljajućeg jasnoviđenja istovremeno sa pregledanjem događaja ostvaruje, ako je potrebno, korekcija događaja za obezbeđivanje večnog života.
Upravljanje 3: Razvoj koncentracija večnog života za upravljajuće prognoziranje
Preporuke:
Možete kroz razvoj koncentracije za obezbeđivanje večnog života svima pogledati na duže vreme u budućnost. Za vreme pregledanja, može se odmah korigovati događaj, ako je potrebno
Upravljanje 4: Razvoj koncentracija večnog života za podmlađivanje
Preporuke:
Možete se koncentrisati na podmlađivanje sebe, zatim može na podmlađivanje drugih. Ako smatrate da ste mladi i da Vam za sada nije potrebno podmlađivanje, tada je potrebno vršiti koncentraciju kao trening. Da bi u budućnosti kada poželite da se podmladite, već umeli to da radite.

Za vreme ove koncentracije se može zamisliti željeni uzrast i za vreme koncentracije ga osetiti do nivoa realnog osećanja sebe u tom uzrastu.
5
Upravljanje 5: Razvoj koncentracija večnog života korišćenjem brojčanih nizova
Preporuke:
Na uređaju PRK-1U kod sočiva manje veličine nalaze se cifre 1, 4, 5, a kod sočiva veće veličine cifre 2, 7, 8 i 9, 0, 6, 3.

Razvijanje koncentracija večnog života sa ciframa kod sočiva može se sprovoditi jednostavno se koncentrišući na sočivima uobičajenim načinima i mogu da se dodaju koncentracije na ciframa. Za to je potrebno sprovoditi koncentraciju na cifri brojčang niza, a zatim na sočivu kod koga se nalazi cifra.

Na taj način može se vršiti koncentracija po svim brojevima nizova, koji su zapisani u delima Grigorija Grabovoja. Takvo razvijanje koncentracija večnog života može se sprovoditi uzastopnim koncentracijama na ciframa brojčanog niza iz dela Grigorija Grabovoja, zatim na ciframa gde se ispoljio maksimalni efekat ili ne uzastopnim koncentracijama putem proizvoljanog izbora brojeva iz brojevnog niza. Takođe je moguće primenjivati uzastopne i proizvoljne koncentracije na brojeve u jednom periodu koncentracija.

Mogu se koristiti knjige koje sadrže brojčane nizove koje je stvorio Grigorij Grabovoj. Potrebno je gledati na cifru niza u knjizi i zatim nalaziti tu cifru kod sočiva, zadržavati pogled na njoj i na sočivu pored i prelaziti na sledeću cifru niza.

Tako će upravljanje ciljnim brojčanim nizovima datim u knjigama Grigorija Grabovoja biti pojačano uz pomoć PRK-1U.
Što više pratičkog iskustva steknete u dostizanju ciljeva na takav način, brže se ralizuje za sve večni život, jer se informacija ličnog iskustva predaje svima kroz oblast kolektivne svesti. Javno informisanje drugih, na primer putem interneta o svojim dobrim rezultatima dobijenim primenjivanjem Učenja Grigorija Grabovoja, značajno pojačava upravljanje po dostizanju ciljeva.
Razvoj koncentracija koje obezbeđuju večni život svima sprovodi se posredstvom usmerenja pažnje na prijemnik generisanog biosignala i kontrole rezultata koncentracije. U psihologiji je poznato da što se više sprovodi koncentracija, utoliko se brže dostiže cilj, optimizuju se događaji.

U uređaju, preklapanjem polja, od generisnja biosignala, elektromagnetnih polja, uz taj psihološki faktor, po zakonu dejstva sveopštih veza, dodaje se upravljanje za cilj koncentracije. Uređaj PRK-1U razvija koncentracije stvaralačkog upravljanja.

U teoriji talasne sinteze poznato je da generisana u zračenje misao može imati dva kvantna stanja istovremeno. Jedno od tih stanja nalazi se na senzorskom elementu predajnika signala, a drugo na prijemniku signala. To omogućava stvaranje uređaja za obezbeđivanje večnog života koji su u interakciji sa mišljanjem. U patentima za pronalaske Grigorija Grabovoja zapisano je da čovek-operater generiše informaciju u vidu zračenja misli. Za rad uređaja PRK-1U čovek koncentriše zračenje koje se stvara mišlju na sočivima koja se nalaze na gornjoj površini uređaja:

Misao sadrži cilj koncentracije. Dejstvo koncentecije za sadašnje i buduće vreme sprovodi se na senzornom elementu predajnika signala koji se sastoji od sočiva. Vrše se kružna kretanja koncentracija od sočiva manjeg prečnika u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu preko sočiva većeg prečnika.

Pri koncentracijama koja se odnosi na prošle događaje kružno kretanje misli koncentracije vršilo se u smeru kretanja kazaljke na satu, od sočiva manjeg prečnika ka sočivu većeg prečnika. I zrak koncentracije pri tome nije bio odzgo, kao u slučaju koncentracija za sadašnje i buduće događaje, već sa strane unutrašnje optičke jedinice uređaja.

U skladu sa sistemom prenosa informacije opisanim u patentu, drugo kvantno stanje misli se procesira na prijemniku signala koji se nalazi u obliku optičkog uređaja unutar uređaja:

Realizacija načina normiranja prilikom koncentracije, izložene u patentu „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju" vrši se preklapanjem polja od generisnja biosignala, elektromagnetnih polja. Uz psihološki faktor po zakonu dejstva sveopštih veza, dodaje se upravljanje za cilj koncentracije.

Sa informacijom o uređaju za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U i načinima korišćenja uređaja možete se upoznati na raznim jezicima na sledećem sajtu: https://grigori-grabovoi.tech

Sa rezultatima koji su dobili ljudi koji koriste uređaj možete se upoznati na sledećem sajtu:
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=32
Informacija o principima i načinima razvijanja koncentracija večnog života sa korišćenjem PRK-1U
Metode koncentracija sa uređajem za razvoj koncentracija PRK-1U
Povezane stranice
O uređaju za razvoj koncentracija PRK-1U
Ugovori o podlicenci za korišćenje uređaja PRK-1U
Obuka sa 22 povezana uređaja PRK-1U