Instrukcija za uključivanje UREĐAJA PRK-1U

Uključite uređaj u električnu mrežu.
Uređaj se nalazi u isključenom stanju kada se dugme uređaja (1) nalazi u položaju «naniže».
Foto 1: Uređaj u isključenom stanju
Da bi se uključio uređaj neophodno je prebaciti dugme (1) u gornji položaj.
Pri tome obratite pažnju u kakvom poloţaju se nalazi dugme (2), jer će od toga zavisiti u kom će se režimu uključiti uređaj. Ako se dugme (2) nalazi u donjem položaju (Foto 2), uređaj će se uključiti uprvom režimu, ako je u gornjem položaju (foto 3), uređaj će se uključiti u trećem režimu.
Foto 2: Uključen prvi režim. Dugme (2) u položaju «naniže».
Foto 3: Uključen treći režim. Dugme (2) u položaju «naviše».
Ako je uređaj bio uključen u trećem reţimu (Foto 3), onda se prebacivanjem dugmeta (2) u niži položaj može preći u prvi režim rada uređaja (Foto 2).
Ako je potrebno uključiti uređaj u drugom režimu, onda za početak njega treba uključiti u prvom režimu (Foto 2), a zatim prebaciti dugme (2) u gornji položaj (Foto 4).
Foto 4: Uključivanje drugog režima. Vrši se iz prvog režima. Dugme (2) u položaj «naviše».
Da bi se odredilo u kom reţimu u datom momentu radi uređaj, dovoljno je pogledati dugme prebacivanja režimâ (2).
Ako dugme (2) ne sija, znači da uređaj radi u prvom režimu (Foto 2).
Ako dugme (2) sija, uređaj radi u drugom režimu (Foto 4).
Ako dugme (2) treperi, uređaj radi u trećem režimu. Takođe u trećem režimu se vidi svetlucanje svetlosti unutar uređaja.