SERTIFIKATI I DOKUMENTA
Sertifikat „Idvorski Laboratorija" o usaglašenosti uređaja PRK-1U sa propisima elektromagnetske kompatibilnosti
Sertifikat „Instituta Vinča" o usaglašenosti uređaja PRK-1U sa zahtevima bezbednosti
Sertifikat CE o usaglašenosti PRK-1U sa odredbama Direktive Evropske unije (LVD) (2014/35/EU)
Sertifikat za Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001:2018
( opširnije o ISO 45001:2018)
Sertifikat za Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 ( opširnije o ISO 9001:2015)
Sertifikat PRK-1U prema ISO 13485:2016 o usaglašenosti medicinskih uređaja i proizvodnje sa zahtevima standarda EN ISO 13485 (opširnije o ISO 13485:2016)
Sertifikat međunarodnog standarda za Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO 27001:2013
(opširnije o ISO 27001:2013)
Sertifikat za Sistem menadžmenta energijom ISO 50001:2018 sa zaštitom životne sredine (opširnije o ISO 50001:2018)
Sertifikat za Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 (opširnije o ISO 14001:2015)
Izveštaj sa EMC ispitivanja "Idvorski Laboratorije"
Izveštaj sa ispitivanja "AN LAB CO"
Princip rada sa uređajem PRK-1U. Mehanizam delovanja uređaja PRK-1U
Opis i metodike rada sa uređajem PRK-1U (brošura)