OPIS UREĐAJA PRK-1U

Uređaj za rauvoj koncentracija večnog života PRK-1U tri-mod

Razvoj koncentracija koje obezbeđuju večni život svima sprovodi se posredstvom usmerenja pažnje na prijemnik generisanog biosignala i kontrole rezultata koncentracije. U psihologiji je poznato da što se više sprovodi koncentracija, utoliko se brže dostiže cilj, optimizuju se događaji.

U uređaju, preklapanjem polja, od generisnja biosignala, elektromagnetnih polja, uz taj psihološki faktor, po zakonu dejstva sveopštih veza, dodaje se upravljanje za cilj koncentracije. Uređaj PRK-1U razvija koncentracije stvaralačkog upravljanja.
U patentu „Sistem za prenos informacija" napisano je da je u teoriji talasne sinteze poznato da misao generisno u zračenje može imati istovremeno dva kvantna stanja. Jedno od tih stanja se nalazi na senzornom elementu predajnika signala, a drugo na prijemniku signala. To omogućava stvaranje uređaja za realizaciju večnog života koji uzajamno deluju sa mišljenjem.
Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju
Pronalazak može biti korišćen za razne katastrfoalne pojave kako prirodnog karaktera, takvih, na primer, kao katastrofalni zemljotresi, tako i za katastrofalne pojave tehnogenog karaktera, naročito u proizvodnim pogonima.
Opis patenta.
Pronalazak se odnosi na oblast komunikacione tehnologije i može biti upotrebljen u sistemima prenosa informacije, u kojima se primenjuje bežična veza između predajnika i prijemnika informacije, pretežno pri prenosu informacije na značajna rastojanja bez bilo kakvih zadržki.
Opis patenta.
Sistem za prenos informacija
Patenti u osnovi uređaja PRK-1U
Uređaj je napravio Grigorij Grabovoj u skladu sa njegovim patentima „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju" i „Sistem za prenos informacija".
U patentima za pronalaske Grigorija Grabovoja zapisano je da čovek-operater generiše informaciju u vidu zračenja misli. Za rad uređaja PRK-1U čovek koncentriše zračenje koje se stvara mišlju na sočivima koja se nalaze na gornjoj površini uređaja.

Misao sadrži cilj koncentracije. Dejstvo koncentecije za sadašnje i buduće vreme sprovodi se na senzornom elementu predajnika signala koji se sastoji od sočiva. Vrše se kružna kretanja koncentracija od sočiva manjeg prečnika u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu preko sočiva većeg prečnika.
Pri koncentracijama koja se odnosi na prošle događaje kružno kretanje misli koncentracije vršilo se u smeru kretanja kazaljke na satu, od sočiva manjeg prečnika ka sočivu većeg prečnika. I zrak koncentracije pri tome nije bio odzgo, kao u slučaju koncentracija za sadašnje i buduće događaje, već sa strane unutrašnje optičke jedinice uređaja.

U skladu sa sistemom prenosa informacije opisanim u patentu, drugo kvantno stanje misli se procesira na prijemniku signala koji se nalazi u obliku optičkog uređaja unutar uređaja.
Realizacija načina normiranja prilikom koncentracije, izložene u patentu „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju" vrši se preklapanjem polja od generisnja biosignala, elektromagnetnih polja. Uz psihološki faktor po zakonu dejstva sveopštih veza, dodaje se upravljanje za cilj koncentracije.
Rad sa uređajem PRK-1U
Uređaj PRK-1U univerzalno radi na razvoju sledećih koncentracija za realizaciju večnog života:
Razvoj koncentracija večnog života za bilo koji događaj
Razvoj koncentracija večnog života za upravljajuće jasnoviđenje
Razvoj koncentracija večnog života za upravljajuće prognoziranje
Razvoj koncentracija večnog života za podmlađivanje
Upravljanje 1:
Upravljanje 2:
Upravljanje 3:
Upravljanje 4:
Metode upotrebe su se sastojale u tome da se u intervalu vremena od 1 do 3 minuta, a po neophodnosti i duže, vrši koncentracija za cilj upravljanja 1,2,3,4 bez uključenog uređaja i sa uključenim uređajem. Rezultati se upoređuju s tačke gledišta efekta razvijanja koncentracija koje obezbeđuju večni život. Taj efekat se primenjuje za razvijanje koncentracija za navedena upravljanja putem višestrukog korišćenja uređaja.
Rezultati upotrebe uređaja
Upravljanje 1: Razvijanje koncentracija večnog života za bilo koji događaj
Upoređivanje koncentracije pre uključivanja uređaja i koncentracije za vreme rada uređaja je utvrdilo da se pojavljuje podrška pri koncentraciji, pojavljuje se osećaj dotoka energije, uvećavaju se duhovne i stvaralačke mogućnosti.
Upravljanje 2: Razvijanje koncentracija večnog života za upravljajuće jasnoviđenje
Upoređivanje koncentracije pre uključivanja uređaja i koncentracije za vreme rada uređaja je utvrdilo da za vreme rada uređaja slike koje se opažaju putem upravljajućeg jasnoviđenja od ravnih postaju obimne, stabilnije i jasnije, povećava se upravljivost, pojavljuje se efekat lupe.
Upravljanje 3: Razvijanje koncentracija večnog života za upravljajuće prognoziranje
Upoređivanje koncentracije pre uključivanja uređaja i koncentracije za vreme rada uređaja je utvrdilo da za vreme rada uređaja informacija upravljajućeg prognoziranja postaje harmoničnije upravljiva po obliku slična vlažnoj dinamičnoj materiji, uvećava se mogućnost razvijanja koncentracija upravljanja za udaljenije u budućnosti događaje.
Upravljanje 4: Razvijanje koncentracija večnog života za podmlađivanje
Upoređivanje koncentracije pre uključivanja uređaja i koncentracije za vreme rada uređaja je utvrdilo da se za vreme rada uređaja pojačava koncentracija za podmlađivanje, uvećava se energetski potencijal, može se osećati stanje ranijeg uzrasta.
Metode upotrebe uređaja PRK-1U
Rezultati testiranja uređaja PRK-1U
Rezultati testiranja uređaja PRK-1U
Uređaj PRK-1U daje se na korišćenje zajedno sa Programom Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja na osnovu ugovora o podlicenci. Trenutno postoje tri vrste ugovora o podlicenci PRK-1U:
Ugovori o podlicenci za korišćenje uređaja PRK-1U
Первый режим – универсальный;
Второй режим – усиление стационарной фазы реальности;
Третий режим – усиление динамической фазы реальности (импульсно-периодический).
Sa udaljenim pristupom uređaju
Trajanje 4 godine / 1 učesnik
€1.212
 • Udaljeni pristup 3 uređajima
 • Dostup internet-biblioteci
 • Izabrani materijali na USB fleš karti
Sa dostavom uređaja
Trajanje 4 godine / 8 učesnika
€9.700
 • Udaljeni pristup 3 uređajima

  Dostup internet-biblioteci

  Svi materijali na USB fleš karti

  Uređaj PRK-1U
Uređaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U ima tri režima rada.
Režimi rada uređaja PRK-1U
Prvi režim je univerzalni.
Drugi režim je pojačavanje stacionarne faze realnosti.
Treći režim je pojačavanje dinamičke faze realnosti (impulsno-periodični).
U uređaju PRK-1U založen je princip sličnosti sa ljudskim organizmom.
Ovaj princip se sastoji u tome da sam uređaj ima dva prekidača, ali pri tome rade tri režima. Analogija se sastoji u tome što se u ljudskom organizmu misli rađaju i realizuju razne, ali pri tome se masa tela ne povećava. Bez bilo kakvog sistema uvećanja materijalnih struktura unutar uređaja postoji treći impulsni periodični režim. Pri tome ovaj režim – impulsni periodični – on se uključuje samim kolom uređaja. I u ovom slučaju, pošto on radi za svaki uređaj drugačije, zato što se odvija samo-uključivanje, ovde se mogu videti strukture koje su upravo sinhronizovane sa sistemom večnog života u beskonačnoj perspektivi.
Uređaj PRK-1U ima funkcije veštačke inteligencije.
Radna sposobnost PRK-1U
Radna sposobnost uređaja za razvoj koncentracija PRK-1U je objektivno ustanovljena i potvrđena sledećim:
 • Publikacijom u naučnom časopisu „Elektronska tehnika" u kojoj je izložena fizičko-matematička teorija na kojoj se zasnivaju principi i tehnologije rada PRK-1U. Ta fizičko-matematička teorija je potvrđena matematičkim proračunima i rezultatima ispitivanja. U publikaciji piše:

  „Stvorena fizičko-matematička teorija i uređaj omogućavaju da se odredi komponenta informacije koja se odnosi na buduće događaje. U radu su realizovani principi teoretskih i instrumentalnih tehnologija izgrađeni na postulatu opštih uzajamnih povezanosti svih elemenata stvarnosti. Pokazan je način za dobijanje tvari izgrađen na izlučivanju materije primenom mehanizma upravljanja oblašću budućih događaja… Po zakonu uzajamnih veza među svim pojavama stvarnosti, rezultati dobijeni za optičke sistme mogu se preneti u sve sredine koje imaju analogne funkcije… potencijalna čovekova večnost u ovom slučaju realno reprodukuje resurs uređaja. Večno stvara večno. U uopštenom smislu, svi uređaji i mehanizmi koje čovek reprodukuje treba da ispunjavaju opisane uslove. Tada će po principu povratne sprege ti aparati i mehanizmi uvek biti stvaralački za čoveka, i ni pod kakvim uslovima neće uništavati ne samo čoveka, nego i okolnu sredinu… Za čoveka teorija talasne sinteze dokazuje besmrtnost. Za ostvarenje besmrtnosti neophodno je da se, saglasno teoriji talasne sinteze, oblast reprodukcije stacionarne faze stvarnosti S prevede u talas dinamične faze stvarnosti Y."

  Za obezbeđenje večnog života prenos oblasti reprodukcije stacionarne faze stvarnosti u talas dinamične faze stvarnosti se ostvaruje prilikom primene PRK-1U razvojem sledećih koncentracija koje stvaraju dinamičnu fazu stvarnosti: koncentracija za podmlađivanje, za bilo koji događaj, za upravljajuće jasnoviđenje i upravljajuće prognoziranje.

  Uređaj PRK-1U, kog je načinio Grigorije Grabavoj saglasno principima i tehnologijama izloženim u njegovoj publikaciji, funkcioniše uvek stvaralački i može da se koristi neograničen broj puta.

  Sve materijale te publikacije proverili su i potvrdili: brojni doktori fizičko-matematičkih i tehničkih nauka koji čine redakcioni kolegijum časopisa „Elektronska tehnika". Pomenuta publikacija može se naći na sajtu.
 • Patentima za izume Grigorija Grabovoja na osnovu kojih je sačinjen uređaj.
 • Video-svedočenjima o ispitivanju uređaja sa dobrim sistemskim rezultatima koje je u svojim izjavama potvrdilo 128 učesnika ispitivanja (*2016 godine).
 • Potpisanim izjavama o uspešnom ispitivanju uređaja.
Tehnička informacija
Определение
Характеристики
Naziv
Uređajza rauvoj koncentracija PRK-1U
Model
tri-mod
Šifra
TN VED 85437090 - Električna oprema, mašine, aparati
Ulazni napon
100-240V, 50Hz / 60Hz, 0,45 A Max
Potrošnja struje
ne više od 12W
Dimenzije
250 mm x 190 mm x 80 mm
Težina
~ 1.4kg
S obzirom na to da su uređaji koji reaguju na misao bezbedni za čoveka jer su upravljivi, onda bi ovaj pravac, ja smatram, trebalo da se odnosi na sve sfere života koji su u interesu čoveka i živih bića uopšte, i da se obezbeđuje večni život u toj strukturi tehnogenog sistema gde tehnologija ni pod kakvim uslovima ne može naneti štetu zdravlju ili životu čoveka.

Stoga, u uslovima tehnogenizacije društva, kada nastaju razni moćni kibernetički sistemi, ovo ja smatram izuzetno važnim pravcem koji omogućava čoveku da prilikom bilo kakvih kombinacija, prilikom bilo kog razvoja tehnogenih sistema, ne samo da opstane, već i da živi večno.

A sa večnim razvojem tehnika, naravno, ona postaje sve složenija, a reakcija na misao čoveka omogućiće ovoj tehnici da koegzistira sa čovečanstvom, zajedno sa živim organizmima, pritom isključivo doprinoseći ostvarenju večnog života za sve.
Grigorij Grabovoj
Napomena pre korišćenja uređaja PRK-1U
Dodatna informacija o uređaju PRK-1U
Opis i metodike rada sa uređajem PRK-1U (brošura)
Govor Grigorija Grabovoja na Konferenciji o Miru i Svetlosti
Podaci o uređaju PRK-1U
Video-svedočanstva o rezultatima testiranja uređaja PRK-1U
Pismeni protokoli testiranja uređaja PRK-1U
Sertifikati i dokumenta za uređaj PRK-1U
Rezultati ljudi koji koriste PRK-1U
Zaključci i ekspertize
Dokazi o efikasnosti PRK-1U
Pronalazač uređaja PRK-1U:
Grigorij Petrovič Grabovoj

Proizvođač uređaja:
Individualni preduzetnik GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" koji deluje na osnovu registracije fizičkog lica Grigorija Grabovoja kao individualnog preduzetnika broj 63983276 od 21.09.2015. u Agenciji za Privredne Registre Republike Srbije.
Važna informacija: Uređaj PRK-1U nije medicinski uređaj i ni na koji način ne ograničava vaše pravo da se obraćate lekarima u medicinskim ustanovama licenciranim od strane državnih organa i ni na koji način ne isključuje ili zamenjuje radnje koje su ti lekari propisali.

Niko vam ne može dati 100% garancije za postizanje bilo kakvih rezultata prilikom korišćenja uređaja PRK-1U, kao i tekstualnih, audio i video materijala Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja.
i
Važna informacija: Uređaj PRK-1U nije medicinski uređaj i ni na koji način ne ograničava vaše pravo da se obraćate lekarima u medicinskim ustanovama licenciranim od strane državnih organa i ni na koji način ne isključuje ili zamenjuje radnje koje su ti lekari propisali.

Niko vam ne može dati 100% garancije za postizanje bilo kakvih rezultata prilikom korišćenja uređaja PRK-1U, kao i tekstualnih, audio i video materijala Programa Obuke po Učenju Grigorija Grabovoja.
i