PATENTI ZA PRONALASKE
Uređaj PRK-1U je napravio Grigorij Grabovoj u skladu sa njegovim patentima „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju" i „Sistem za prenos informacija".
Pronalazak može biti korišćen za sprečavanje raznih katastrofalnih pojava kako prirodnog karaktera, takvih, na primer, kao katastrofalni zemljotresi, tako i katastrofalnih pojava tehnogenog karaktera, naročito na proizvodnim objektima.
„Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovu realizaciju"
Patent № 2148845
U osnovu ovog pronalaska je založena, razrađena od strane Grigorija Grabovoja, teorija talasne sinteze u kombinaciji sa formulom opšte realnosti (videti. Teza za doktora fiziko-matematičkih nauka G.P. Grabovoj, „Istraživanje i analiza fundamentalnih definicija optičkih sistema za prognozu zemljotresa i katastrofa proizvodnih objekata", M., Izdavačka kuća RAEN, 1999., str. 9-19).

U skladu sa teroijom talasne sinteze, realnost se može razmatrati kao periodično presecanje stacionarnih oblasti sa dinamičkim, pri tome u zonama presecanja dolazi do sinteze dinamičkog talasa sa stacionarnim. U kristalima analogni proces omogućava, putem rešavanja suprotnog zadatka, da se dobiju iz stacionarne sredine u obliku kristala dinamičke komponente talasne sinteze, tj. faza vremena. Pri određenom rasporedu kristala u prostoru dolazi do normiranja sredine, koja je izvor određenog elemnta svetlosti. Na takav način, pojavljuje se mogućnost normiranja sredine, o kojoj informacija sadrži sve elemente svetlosti.

Svetlost je izabrana u svojstvu nosioca informacije u vezi sa time što će to omogućiti da se vizuelizuju i registruju zakoni veza, koji se utvrđuju formulom opšte realnosti.

Objavljena metoda i uređaj omogućavaju da se preobrazi na umanjenje ili – na sprečavanje informacija u obliku svetlosnih impulsa o katastrofama kako prirodnog, tako i tehnogenog karaktera, pri tome se prognoziranje i prevencija svih mogućih katastrofalnih pojava mogu vršiti iz bilo koje tačke prostora.

Primena objekta koji generiše biosignale dodatno doprinosi normalizaciji položaja u zoni predviđene katastrofe.
Pronalazak se odnosi na oblast komunikacione tehnologije i može se koristiti u sistemima prenosa informacije u kojima se koristi bežična veza između predajnika i prijemnika informacije, naročito pri prenosu informacije na značajna rastojanja bez bilo kakvih zastoja.
„Sistem za prenos informacija"
Patent № 2163419
U osnovu ovog pronalaska je založen princip sličnosti koji je ustanovio autor i koji se bazira na, razrađenoj od strane autora, teoriji talasne sinteze u kombinaciji sa formulom opšte realnosti (videti. Teza za doktora fiziko-matematičkih nauka G.P. Grabovoj, „Istraživanje i analiza fundamentalnih definicija optičkih sistema za prognozu zemljotresa i katastrofa proizvodnih objekata", M., Izdavačka kuća RAEN, 1999., str. 9-19).

U skladu sa teroijom talasne sinteze, realnost se može razmatrati kao periodično presecanje stacionarnih oblasti sa dinamičkim, pri tome u zonama presecanja dolazi do sinteze dinamičkog talasa sa stacionarnim. Bilo koju pojavu realnosti je moguće odrediti u obliku optičkih sistema, i jer se percepcija čoveka ostvaruje slikama – elemntima svetlosti, koji sadrže informaciju, onda se pri prenosu informacije na prvoj etapi, od čoveka koji generiše informaciju koja se prenosi ka optičkom senzornom elementu koji opaža informaciju, može razmatrati kao svojevrsan prenosni optički sistem. Informacija koja se prenosi, generisana mislima operatera-čoveka, opaža se optičkim senzornim elementom, na koji operater usmerava misao koja se generiše.

Misao bože biti preneta u obliku elementa „slabog" optičkog sistema. U svojstvu operatera (nije naveden) koji prenosi informaciju deluje čovek koji generiše misao.