Obrazloženje cene
Ugovora o Podlicenci PRK-1U

Prema ugovoru o podlicenci za predmet intelektualne svojine saopštava se:
u pruženu na korišćenje intelektualnu svojinu spadaju:
Svi materijali Programa Obuke na raznim jezicima na fleš memoriji;
Montaža uređaja PRK-1U sa individualnim optičkim podacima;
Ustupanje prava na korišćenje PRK-1U na 4 godine i duže na postojećem resursu ili uz ažuriranje nakon 4 godine prema dodatnom sporazumu;
Ustupanje prava na korišćenje korisničkog naloga sa duplicirajućim i pojačavačkim uređajem PRK-1U na 4 godine;
Ustupanje na 4 godine pristupa Biblioteci Obrazovnog Centra koja sadrži sve materijale Programa Obuke i u koju se stalno unose svi novi materijali G.P. Grabovoja.
Cena materijalâ unetih na fleš memoriju po ceni po kojoj se oni nekoliko godina uspešno prodaju na Amazonu, u internet prodavnicama www.ggrig.com, www.grigori-grabovoi.center, (tj. realna tržišna vrednost materijalâ Programa Obuke) iznosi 10280 (informacija je od 2016. godine, sada je cena materijala veća).
Pristup Biblioteci Obrazovnog Centra na 4 godine procenjuje se uporednom cenom. Pošto godišnja pretplata za Biblioteku Obrazovnog Centra ( informacija je na sajtu site www.grigori-grabovoi.world) iznosi 2500 eura, onda suma pretplate na 4 godine saglasno tome iznosi 10000 eura.
Montaža uređaja PRK-1U sa individualnim optičkim podacima, ustupanje prava na korišćenje PRK-1U na 4 godine i duže, kao i ustupanje prava na korišćenje korisničkog naloga sa duplicirajućim i pojačavačkim uređajem PRK-1U na 4 godine uključuju uporedive troškove. Ti troškovi uključuju cenu koštanja rada na fizičko-matematičkom računu, na programiranju, cenu koštanja sastavnih delova, cenu koštanja isporuke, montaže i drugih radova. Ukupno se dobija uporediva cena.

Na taj način za cenu ugovora se pruža paket sa vrednošću mnogo puta većom, uzimajući u obzir takođe stalna obnavljanja Biblioteke Obrazovnog Centra i mogućnost dodavanja modifikacija uređaja.
Svaki predmet intelektualne svojine treba razumeti kao samostalan i integrisan u biznis sistem znanjâ. Svaki predmet intelektualne svojine sjedinjuje u sebi svojstva koja omogućavaju da se on izdvaja, ne samo po vrsti i kategoriji, na primer, intelektualna svojina, patent, know-how, regulisan članovima Građanskog zakonika prenos tehnologija, već takođe i da se on identifikuje sa pozicije pravne pripadnosti i sa uzimanjem u obzir ukupnih dobrobiti koje se od njega dobijaju. Bilo koji kvalitativni rezultat intelektualne delatnosti u sferi društvenih odnosa postaje predmet intelektualne svojine, koji ima minimum tri grupe kriterijuma: tehničke (ili umetničke), pravne i ekonomske.

Prvobitno se predmet intelektualne svojine karakteriše tehničkim kvalitativnim sadržajem koji omogućava njegovu procenu s tačke gledišta funkcionalnog korišćenja. To su osnovna tehnička svojstva:
- funkcionalna primenljivost,
- trošenje,
- resurs.
U skladu sa stručnim pristupom proceni intelektualne svojine B.B. Leontjeva, utvrđuje se sledeće:
Primenljivost svih dela Grigorija Petroviča Grabovoja je dokazana rezultatima radova koji su protokolarno oformljeni i izloženi u knjigama u tri toma „Praksa upravljanja. Put spasenja".
Trošenja delâ Grigorija Petroviča Grabovoja s tačke gledišta njihovog ponovnog čitanja nema, jer postoje mnogobrojna svedočanstva da se pri ponovnom i višekratnom čitanju delâ Grigorija Petroviča Grabovoja dublje usvajaju tehnologije izložene u delima, i čak više, na novi način se razume materijal. To se dešava u vezi sa ideologijom i praksom obezbeđivanja večnog života svima koje su založene u tekstove delâ Grigorija Petroviča Grabovoja, pri kojima delo donosi rezultat obezbeđivanja večnog života bez ograničenja u vremenu. Time je takođe dokazano da delâ Grigorija Petroviča Grabovoja imaju beskonačni resurs.
Primenljivost uređaja za razvoj koncentracija PRK-1U je utvrđena podacima koji se nalaze u odeljku „Podaci o operabilnosti uređaja" u brošuri.
Trošenje uređaja za razvoj koncentracija PRK-1U u vezi sa korišćenim materijalima je neznatno.
Resurs uređaja za razvoj koncentracija PRK-1U je neograničen vremenski, jer uređaj razvija koncentracije bazirajući se na sadašnjem nivou razvoja koncentracija za vreme primenjivanja uređaja.
Predmet intelektualne svojine se karakteriše prostorno-vremenskim kriterijumima u sferi prava i ekonomije. Ekonomsko-pravni odnosi su ovde u uzajamnoj zavisnosti i neprikladno je razmatrati ih odvojeno.
U sferi prava prostornu karakteristiku predstavlja teritorija delovanja, vremensku - rok delovanja, koji određjuju parametre civilnog prometa datog predmeta prava. Osnovnu pravnu karakteristiku predmeta svojine predstavlja kvalitet pravne zaštite iz koje proističe potencijal kvalitativne zaštite. Što je kvalitetnije obezbeđena pravna zaštita, utoliko efektivnija može biti zaštita od nesavesnih korisnika tog predmeta svojine. Zaštita se zalaže u etapi stvaranja predmeta i pojačava se u etapi njegovog korišćenja. Ipak, najprivlačniji predmeti svojine se neretko moraju štititi od nasrtajâ već u etapi stvaranja, ali najčešće, pak u etapi korišćenja. Prostorno-vremenski režim obezbeđenosti i zaštite je utoliko aktuelnije, što je kvalitetniji sadržaj samog predmeta svojine, to jest, što je efektivniji njegov tehnički sadržaj koji je uvek primaran. Zato visokokvalifikovani inženjeri i naučnici moraju da rade u kontaktu sa visokokvalifikovanim specijalistima za patente, zastupnicima i pravnicima za patente, da bi visokom tehničkom kvalitetu odgovarao visok pravni kvalitet zaštite koji se dodeljuje datom predmetu. Pravna podrška predmetu svojine, izražena režimima obezbeđenosti i zaštite predmeta oličava u njemu ideju pravičnosti.
Dela Grigorija Petroviča Grabovoja su zaštićena registracijom u različitim strukturama za registraciju autorskog prava, uključujući Kancelariju za registraciju Autorskih prava Kongresne biblioteke SAD-a:
- ТХ 7-324-403 od 06.02.2008. godine,
- ТХu 1-607-600 od 08.02.2008. godine,
- ТХ 7-049-203 od 12.02.2008. godine,
- ТХ 6-975-628 od 13.02.2008. godine (podaci na zvaničnom veb-sajtu na Internet mreži su dati u vidu: ТХ0006975628/2008-02-13),
- TXu 1- 789-751 od 25.07.2011. godine.

Adresa zvaničnog veb-sajta Kancelarije za Autorska prava Kongresne biblioteke SAD-a koja sadrži registracione podatke: www.cocatalog.loc.gov.
Adresa Kancelarije za Autorska prava Kongresne biblioteke Sjedinjenih Američkih Država: Library of Congress United States, Copyright Office, 101 Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000.
Kao što pokazuju činjenice, Grigorij Petrovič Grabovoj je uzimao u obzir izložene podatke štiteći svoju intelektualnu svojinu.
Princip rada i mehanizam delovanja uređaja PRK-1U
Povezane stranice
Sertifikati i dokumenta za uređaj PRK-1U
Opis i metodike rada sa uređajem PRK-1U (brošura)
Ugovori o podlicenci za korišćenje uređaja PRK-1U